Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην ΕΤΕΜ, φροντίζουμε ώστε η εμπιστοσύνη που μας δείχνει η κοινωνία, να ανταποδίδεται όχι μόνο με τα προϊόντα μας, αλλά και με μία σειρά κοινωνικών δράσεων.

Για την ΕΤΕΜ, η Εταιρική Ευθύνη εστιάζεται σε ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, την ασφάλεια στους χώρους εργασίας αλλά και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο με απώτερο σκοπό τη άμεση ή έμμεση βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την ποιότητα ζωής του.

 

Συνεπώς, προδιαγράφουμε κι εφαρμόζουμε πιστά τις καλύτερες δυνατές πρακτικές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, με σημαντικές επενδύσεις και τη λήψη μέτρων για τη βελτιστοποίηση του κύκλου παραγωγής, ενώ ακολουθούμε νέες και σύγχρονες διαδικασίες στοχεύοντας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση κάθε πιθανότητας ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Corporate social responsibility

Αναγνωρίζοντας κάθε ανάγκη, υλοποιούμε δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις μας, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας γενικότερα.

Ως εκ τούτου, προωθούμε σε εταιρικό αλλά και προσωπικό επίπεδο τον εθελοντισμό, την φιλανθρωπία, και την οικολογία υποστηρίζοντας με ποικίλους τρόπους κοινωφελή Ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εκπαιδευτικές δομές αλλά και πρωτοβουλίες που μπορούν εν δυνάμει να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Ταυτόχρονα, κύριος στόχος της ΕΤΕΜ ήταν και παραμένει η ασφάλεια του προσωπικού της και να λειτουργεί με μηδενικά ατυχήματα. Προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το σκοπό, αυξάνουμε τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία των εργαζομένων μας με ενημέρωση και εκπαίδευση, ενώ ακολουθούμε πιστά ένα πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας με βασικό εργαλείο την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (ΟHSAS 18001:2007).

Τέλος, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι όλα τα προϊόντα μας σχεδιάζονται με γνώμονα τη διατήρηση της ενέργειας στην εφαρμογή από τον τελικό χρήστη, αλλά και με ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα ανακύκλωσής τους μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους.

Corporate social responsibility