Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ως Bιώσιμη ανάπτυξη, ορίζεται η σωστή ισορροπία

μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας του περιβάλλοντος, με στόχο να ικανοποιούνται οι υφιστάμενες ανάγκες, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους.

Σταθερά προσανατολισμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ΕΤΕΜ λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας στις αποφάσεις, τις διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζει, αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Επιδιώκοντας η επιχειρηματική μας ανάπτυξη να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη, έχουμε προδιαγράψει, σχεδιάσει και υιοθετήσει μεθόδους και τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον, εστιάζοντας στη δημιουργία προϊόντων και λύσεων που έχουν θετική επίδραση στον αστικό ιστό. Πιο συγκεκριμένα:

Όλα τα προϊόντα μας σχεδιάζονται με στόχο την ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι ανακυκλώσιμα μετά τη λήξη του κύκλου ζωής τους.

Συμβάλλουμε σημαντικά στη μείωση των αέριων εκπομπών – που με τη σειρά τους συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου – καθώς το μεγαλύτερο μέρος των Α’ υλών που χρησιμοποιούμε στην παραγωγής μας προέρχεται από ανακυκλώσιμα υλικά, μια διαδικασία που εξοικονομεί το 95% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή προϊόντων αλουμινίου από πρωτογενές μέταλλο.

Sustainability

Διεξάγουμε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και καθιερώνουμε σαφείς και μετρήσιμους στόχους για να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας.

Εφαρμόζουμε σημαντικές επενδύσεις φροντίζοντας η ανάπτυξη μας να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών.

 

Τα συστήματα μας προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ως μέσο επικοινωνίας του εξωτερικού με το εσωτερικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας:

 

  • Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση
  • Φυσικό Φως
  • Σκίαση
  • Επαρκή Αερισμό
  • Ασφάλεια και προστασία
Sustainability