ПЪТЯТ КЪМ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

04/06/2022
ПЪТЯТ КЪМ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

Изменението на климата е екологично предизвикателство, което застрашава всички страни по света с различна интензивност. От Африка до Азия, чак до Северна и Южна Америка и Европа, неблагоприятните последици от изменението на климата се проявяват през годините като континентално глобално затопляне, продължителни пожари, топене на ледове, повишаване на морското равнище, разрушаване на озона и други екстремни събития. Всичко това има тежки последици за нашето бъдеще и изисква спешни действия на национално и международно ниво.

Три съкращения на различни действие са показателни, когато става въпрос за устойчивост и това са – CSR, SDGs и ESG. Но какво означават всички те и как влияят на движението към по-добро бъдеще, каква е разликата между тях и как са взаимосвързани, ще разберете в тази статия.

ООН определи 17 CDGs (Цели за устойчиво развитие), за които се смята, че осигуряват по-добро бъдеще за световното население. Мисията е те да бъдат постигнати до 2030 г. Целите признават, че прекратяването на бедността и другите лишения трябва да върви ръка за ръка с множество стратегии, които се стремят да подобрят здравеопазването и образованието, да намалят неравенството между хората и да стимулират икономическия растеж – всички те се уповават на справянето с проблемите за изменението на климата.

От друга страна, корпоративната социална отговорност (CSR) е саморегулиращ се бизнес модел, който помага на компаниите да бъдат социално отговорни пред себе си, своите заинтересовани страни и обществеността. Следователно Целите за устойчиво развитие преструктурират дискусията за CSR, като разработват и предоставят решения за постигане на SDGs.

Практикувайки корпоративна социална отговорност, компаниите могат да осъзнаят вида на въздействието, което оказват върху всички аспекти на обществото, включително околната среда, социалните въпроси и управлението. И от тук идва последното съкращение – Ecological, Social Governance (ESG). Определянето на ESG стратегия извежда вашата корпоративна социална отговорност на следващото ниво. В рамките на тази стратегия са дефинирани множество цели, базирани на трите категории – екологична, социална, управленска. Всички те трябва да са в съответствие с вашите бизнес цели и структура, както и да бъдат обвързани с конкретни мерки и срокове. В крайна сметка ESG стратегията се превръща в методология на начина, по който функционира една компания.

 

Обобщавайки всичко казано до сега, може да се счита че историята, която създавате чрез CSR, се определя количествено от ESG, където научавате как можете да окажете реално въздействие върху нивото си на социална отговорност и да разкриете еталон, с който да създадете цялостна стратегия за подобряване. Привеждайки ESG стратегията си в съответствие с дефинираните от ООН цели, вие помагате на вашия бизнес да даде своя глобален принос и отпечатък, както и пример за други бизнеси и обществото като цяло.

Източници:

 

 

 

Ακολουθώντας την πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον
Share